OMNI

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
 1. OMNI Networks: OMNI Networks gevestigd te Berkenweg 1, 9471 VA Zuidlaren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74484206.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met OMNI Networks een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie OMNI Networks een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen OMNI Networks en Opdrachtgever krachtens welke OMNI Networks de Dienst zal uitvoeren.
 5. Dienst: De specifieke dienst die OMNI Networks met Opdrachtgever is overeengekomen, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 6. Website: De website www.omninetworks.nl of subdomeinen van omninetworks.nl
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij OMNI Networks zich verbindt/zal verbinden om Diensten te verlenen voor Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
Artikel 3: Offertes en totstandkoming Overeenkomst
 1. OMNI Networks zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat precies bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Daarnaast is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronische bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn, waarbij de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend is. Bij dit elektronische bestelproces komt een overeenkomst eerst tot stand nadat de opdracht door OMNI Networks is aanvaard. Een overeenkomst komt voorts tot stand door aanbod en aanvaarding waarna OMNI Networks de opdracht zal bevestigen.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door OMNI Networks, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OMNI Networks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan OMNI Networks worden verstrekt. OMNI Networks bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
 5. Opdrachtgever vrijwaart OMNI Networks voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.
 6. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door OMNI Networks gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor OMNI Networks, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijke informatie.
 7. OMNI Networks heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 8. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 9. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door OMNI Networks.
Artikel 4: Prijzen
 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief de door de overheid voorgeschreven omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle prijzen op de website, in offertes en andere documentatie van OMNI Networks zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is OMNI Networks gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen. OMNI Networks zal Opdrachtgever hiertoe per e-mail tenminste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. OMNI Networks is gerechtigd jaarlijks de gehanteerde tarieven met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst te beëindigen.
 5. Alle voor OMNI Networks uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5: Levertijd
 1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door OMNI Networks wordt ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Door OMNI Networks opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven, steeds een indicatieve strekking.
 4. OMNI Networks is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
Artikel 6: Uitvoering van de Dienst
 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert OMNI Networks dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. OMNI Networks heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Het is OMNI Networks niet toegestaan zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal, met uitzondering van wijzigingen die OMNI Networks noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen. OMNI Networks zal Opdrachtgever hier vooraf over informeren.
 4. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal OMNI Networks aan Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
 5. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. OMNI Networks kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan OMNI Networks te melden zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.
 6. OMNI Networks heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens OMNI Networks niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
Artikel 7: Webhosting, (virtuele) server hosting, softwareontwikkeling en aanverwante diensten
 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) OMNI Networks die in strijd is met Europees en/of Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend persoonsgegevens, informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en/of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is OMNI Networks gerechtigd hiervan aangifte te doen. OMNI Networks kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties OMNI Networks verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 4. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is OMNI Networks gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart OMNI Networks voor alle schade als gevolg van bovenstaande. OMNI Networks is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van OMNI Networks in het kader van eventuele aangifte of klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 6. Opdrachtgever zal zijn medewerkers instrueren op een normale en veilige wijze gebruik te maken van de Dienst die OMNI Network levert. Dit betekent dat Opdrachtgever zich ervan onthoudt bewust dan wel onbewust schade toe te brengen aan servers of andersoortige software of systemen van OMNI Networks waar Opdrachtgever van gebruik maakt. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server van OMNI Networks, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks OMNI Networks, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 7. OMNI Networks kan een maximum stellen aan de hoeveelheid processorkracht, werkgeheugen, opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is OMNI Networks bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de overeenkomst worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 8. Opdrachtgever verstrekt hierbij OMNI Networks toestemming om werkzaamheden, inclusief het verwerken van informatie, uit te voeren op een wijze die door OMNI Networks als passend en veilig wordt geacht.
 9. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 8: Domeinnamen
 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat OMNI Networks voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. OMNI Networks vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de schriftelijke bevestiging van OMNI Networks, het feit van registratie vernemen. Hier wordt in vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd. Een factuur voor registratiekosten geldt niet als een bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en stelt OMNI Networks schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam die namens of door OMNI Networks is bemiddeld.
 5. OMNI Networks is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van OMNI Networks.
 6. Indien OMNI Networks een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal OMNI Networks medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder OMNI Networks of een lokale contactpersoon van OMNI Networks is ten behoeve van Opdrachtgever:
  • Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 9, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 9. OMNI Networks heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is OMNI Networks gerechtigd de domeinnaam op te heffen.
Artikel 9: Storingen en overmacht
 1. OMNI Networks heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. OMNI Networks zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. OMNI Networks is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. OMNI Networks heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal OMNI Networks zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. OMNI Networks is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing. OMNI Networks zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 3. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat OMNI Networks door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van OMNI Networks kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 10: Beschikbaarheid van de Dienst
 1. OMNI Networks zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door OMNI Networks opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. OMNI Networks stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende back-up dienst heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij OMNI Networks opgeslagen data te maken. OMNI Networks zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. OMNI Networks is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). OMNI Networks is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. Hierover zal OMNI Networks Opdrachtgever informeren.
 3. OMNI Networks zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van OMNI Networks. OMNI Networks kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 4. Indien naar het oordeel van OMNI Networks een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van OMNI Networks of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is OMNI Networks gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van OMNI Networks voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door OMNI Networks van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van OMNI Networks, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 5000 euro (exclusief btw).
 2. OMNI Networks is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of incidenten bij derde partijen die OMNI Networks al dan niet heeft geadviseerd aan Opdrachtgever.
 3. Aansprakelijkheid van OMNI Networks voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, software fouten, virussen en ransomware is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde gevallen rust op OMNI Networks geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van OMNI Networks.
 5. De aansprakelijkheid van OMNI Networks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever OMNI Networks onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en OMNI Networks ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OMNI Networks in staat is adequaat te reageren.
 6. OMNI Networks is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OMNI Networks meldt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart OMNI Networks voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door OMNI Networks geleverde zaken, materialen of resultaten.
Artikel 12: Duur en opzegging
 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook dient OMNI Networks zo snel mogelijk maar na een redelijke termijn alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. OMNI Networks is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen tenzij anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever mag een opzegging schriftelijk of per e-mail mededelen.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij OMNI Networks reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft OMNI Networks het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van OMNI Networks op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
Artikel 13: Betalingsvoorwaarden
 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van OMNI Networks.
 2. OMNI Networks zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door OMNI Networks.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een contractuele rente van 2 % per maand verschuldigd.
 5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in lid 4 van dit artikel is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 200,00 exclusief btw.
 6. Indien OMNI Networks aanvullende kosten heeft moeten maken (die niet zijn genoemd in artikel 13 lid 5) om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.
 7. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan OMNI Networks kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal OMNI Networks een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. In bovenstaande gevallen heeft OMNI Networks voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
Artikel 14: Garantie
 1. De standaard garantieperiode vangt aan op de datum van de levering van het product en eindigt twaalf maanden na aanvang van die datum.
 2. OMNI Networks garandeert dat de hardware tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik vrij is van gebreken in materiaal en/of fabricagefouten en overeenkomt met de specificaties zoals bij het product zijn omschreven. Bij niet nakoming van deze garantie zal OMNI Networks de hardware kosteloos repareren of vervangen. Kan OMNI Networks de hardware niet repareren of vervangen, dan zal OMNI Networks de ontvangen vergoedingen aan de opdrachtgever restitueren.
 3. Partijen hebben de mogelijkheid om tegen een in de overeenkomst benoemde prijs een aanvullende garantie af te sluiten. De aanvullende garantie wordt aangegaan voor de duur van één of twee jaar en vangt aan op de dag na de beëindiging van de standaardgarantie en eindigt één of twee jaar daarna.
 4. Voor de standaardgarantie en de aanvullende garantie geldt dat de garantieperiode niet wordt verlengd met de tijd die nodig is om de onder de garantie vallende gebreken en verstoringen te repareren, verhelpen of te herstellen.
 5. De standaardgarantie dan wel de aanvullende garantie dekt geen gebreken of verstoringen die het gevolg zijn van onjuist gebruik, onjuiste installatie, oneigenlijk gebruik, onoordeelkundige voorbereiding van de locatie, factoren die het gevolg zijn van de locatie of omgevingsomstandigheden die niet overeenkomen met de door OMNI Networks opgegeven omstandigheden, software, interfaces of hardware die door derden worden verstrekt en of het niet in acht nemen van de door OMNI Networks verstrekte specificaties en instructies met betrekking tot het geleverde product, waaronder in ieder geval begrepen de bediening en opslag. De garanties dekken tevens geen gebreken die zijn ontstaan door blootstelling aan water, vuur of andere gevaren of gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, verwaarlozing, ongelukken of gebrekkig onderhoud. Daarnaast dekt de garantie geen gebreken die zijn ontstaan nadat de hardware is gewijzigd, uitgebreid, gerepareerd of anderszins aanpassingen zijn verricht door een ander dan OMNI Networks.
 6. OMNI Networks is nimmer aansprakelijk voor schade die direct en/of indirect dan wel op andere wijze is ontstaan als gevolg van het niet nakomen van de garantiebepaling.
Artikel 15: Rechten van intellectuele eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij OMNI Networks of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is OMNI Networks toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien OMNI Networks door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan OMNI Networks, onverminderd het recht van OMNI Networks om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
Artikel 16: Geheimhouding en gegevensverwerking
 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat OMNI Networks de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. OMNI Networks zal geen kennisnemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van OMNI Networks, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of OMNI Networks daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal OMNI Networks zich inspannen de kennisname van de data zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van OMNI Networks (https://www.omninetworks.nl/privacy) en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.
 4. OMNI Networks treft passende maatregelen om persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. OMNI Networks zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het eventuele vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door OMNI Networks vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 5. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat OMNI Networks geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op OMNI Networks een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal OMNI Networks deze verplichting te allen tijde naleven.
Artikel 17: Wijzigingen Algemene Voorwaarden
 1. OMNI Networks behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van OMNI Networks of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen
  tegen deze datum.
Artikel 18: Slotbepalingen
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 5. De door OMNI Networks ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
  Opdrachtgever dient deze wijzigingen schriftelijk door te geven. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft OMNI Networks het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
 7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.