OMNI

Algemene voorwaarden

  1. OMNI Networks: OMNI Networks gevestigd te Berkenweg 1, 9471 VA Zuidlaren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74484206.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met OMNI Networks een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie OMNI Networks een offerte daartoe heeft uitgebracht.
  3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
  4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen OMNI Networks en Opdrachtgever krachtens welke OMNI Networks de Dienst zal uitvoeren.
  5. Dienst: De specifieke dienst die OMNI Networks met Opdrachtgever is overeengekomen, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
  6. Website: De website www.omninetworks.nl of subdomeinen van omninetworks.nl